المجموع الفرعي

ضريبة

رسوم التوصيل

إجمالي

Pechuga a la cordon blue

$85.00

1 pechuga + guarnición + 1 tazón de caldo de gallina + 1 agua de sabor del día


Coca cola de 600ml. $25.00
Coca cola light 600ml. $20.00
Jarrito tuti-fruti 600ml. $20.00
Jarrito piña 600ml. $20.00
Jarrito de limón 600ml. $20.00
Jarrito de tamarindo 600ml. $20.00
Jarrito de manzana 600ml. $20.00
Jarrito de uva 600ml. $20.00

الفئة: A la carta